اخبار

1397/6/7 چهارشنبه

برگزاری جلسه ویدیوکنفرانس

برگزاری جلسه ویدیوکنفرانس اداره کل خزانه با خزانه معین استان ها با موضوع آموزش سامالنه درخواست وجه الکترونیکی وجوه عمومی به همکاران خزانه معین ها و پرسش و پاسخ در خصوص سامانه یاد شده و سامانه پرداخت الکترونیکی از طریق بانکواره ( ‌Banklet) در مورخ .1397/06/04

عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^