اخبار

1395/11/20 چهارشنبه

اصلاح ماده 6 دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب معاونین نظارت مالی و روسای خزانه معین استان

بنا به موافقت جناب آقای دکتر اکرمی، معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، ماده 6 دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب معاونین نظارت مالی و روسای خزانه معین و روسای اداره های خزانه معین استان به شرح ذیل اصلاح شد:
ماده 6 - نحوه انتصاب رییس اداره خزانه معین استان:

"مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، با عنایت به معیارها و شاخص های مشروحه فوق و با تأیید کمبود نیروی انسانی واجد شرایط در استان، می تواند یک نفر از کارمندان واجد شرایط برای تصدی پست رییس اداره خزانه معین استان را به کمیته بررسی موضوع مستقر در خزانه پیشنهاد نموده و کمیته مزبور پس از بررسی شرایط فرد پیشنهادی و ارزیابی تخصصی و مدیریتی، نظر مشورتی خود را به معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور برای تصمیم گیری نهایی اعلام می دارد."

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^