اخبار

1395/11/4 دوشنبه

تایید دستورالعمل حسابداری خزانه توسط دیوان محاسبات کشور

دیوان محاسبات کشور طی نامه شماره 40300/521 مورخ 1395/10/27 مجوز اجرای آزمایشی دستورالعمل حسابداری خزانه را صادر نمود.

فايل هاي مربوطه :
نامه حسابداري خزانه.pdf22.4 KB
دستورالعمل حسابداري خزانه.pdf1.03 MB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^