اخبار

1395/9/14 يكشنبه

پروژه شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی دولت(تدوین نظام مطلوب خزانه داری الکترونیکی در قالب مدل مفهومی)

در راستای " پروژه شفاف سازی  و هموشمند سازی عملیات مالی دولت (توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی) " گزارش نهایی مدل مفهموی برای مطالعه، بررسی و ارایه نظر کتبی و رسمی، به پیوست قرار داده شده است. خواهشمند است پیشنهادها و نظرهای اصلاحی خود را با برگزاری جلسات فنی و تخصصی، نهایتا تا تاریخ 1395/09/20 ارسال نمایید.


فايل هاي مربوطه :
Mefa_ETCM_Conceptual+Model_Vi11.e01-950903.pdf2.81 MB
Mefa_ETCM_Conceptual+Model_Vi11.e01-950903.docx1.07 MB
_response.pdf122.851 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^