1398/7/6 شنبه

پرداخت مرحله دوم پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش

مرحله دوم پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش در تاریخ 1398/07/03 پرداخت گردید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^