فايل ها
_response.pdf
165.606 KB
بخشنامه واریز یک درصد هزینه شرکت های دولتی موضوع مفاد بند (د) تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور
تاييديه.rar
48.251 KB
فرم های تاییدیه شرکتهای دولتی
بيشتر
^