فايل ها
مصوبه عيدي 98.pdf
120.17 KB
بخشنامه ابلاغ مصوبه هیآت وزیران در خصوص پاداش آخر سال 1398 (عیدی)
بخشنامه شماره 209126 درخصوص ارسال اطلاعات موضوع جزء (1) و (2) بند (الف) تبصره (21) قانون بودجه سال 1398.docx
20.811 KB
بخشنامه شماره 209126 درخصوص ارسال اطلاعات موضوع جزء (1) و (2) بند (الف) تبصره (21) قانون بودجه سال 1398
بخشنامه دکتر اکرمي+جزء (1) و (2) بند (الف) تبصره (21) قانون بودجه.pdf
128.693 KB
جزء (1) و (2) بند (الف) تبصره (21) قانون بودجه
بخشنامه بند(ک) تبصره(12)+ ماده(6)شيوه نامه اجرايي پرداخت حقوق و مزاياي سال 1398.docx
20.76 KB
بخشنامه بند(ک) تبصره(12)+ ماده(6)شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای سال 1398
171359+بخشنامه تکميل اطلاعات پايه کارکنان.pdf
236.904 KB
بخشنامه تکمیل اطلاعات پایه کارکنان
بيشتر
^