اهداف و وظایف اداره کل خزانه
 

اهداف :

-     اداره امور خزانه داري كشور و تمركز درآمدهاي عمومي در حسابهاي خزانه داري و انتقال وجوه به حسابهاي ذيحسابيها و نما يندگي هاي خزانه در استان.

                                                                                                                    

 

وظايف :

-     جمع آوري وجوه درآمدهاي عمومي ، اختصاصي ، سپرده ها و ساير وجوهي كه قانونا" بايستي در حسابهاي خزانه داريكل متمركز گردد از طريق ذيحسابيها و نمايندگيهاي خزانه در استانها و تمركز وجوه مذكور در حسابهاي خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران .

 

-     انتقال وجوه اعتبارات جاري ، عمراني ، اختصاصي و نيز وجوه بازنشستگي ، سپرده ها و تنخواه گردان بحسابهاي ذيحسابيها و نمايندگيهاي خزانه در استانها بنا به درخواست آنها جهت انجام پرداختهاي مربوط .

 

-     افتتاح حسابهاي بانكي براي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي كه از وجوه عمومي استفاده مي نمايند.

 

-         تهيه آمارهاي روزانه ، ماهانه و سالانه دريافت و پرداخت خزانه .

 

-         انجام امور وامها دريافتي و اعطائي دولت .

 

-     دريافت وجوه درآمدهاي شركتهاي دولتي كه مشمول مقررات عمومي مي باشند و تمركز آن در حسابهاي خزانه و انتقال وجوه مورد درخواست شركتهاي دولتي بحسابهاي مربوط .

 

-         همكاري با سازمان برنامه و بودجه در تهيه لايحه بودجه سالانه كل كشور و پيش بيني دريافتها دولت .

 

-     اظهار نظر در مورد نصب و عزل معاونين هزينه و روسا و معاونين قسمت خزانه در ادارات كل امور اقتصادي و دارائي استانها و رسيدگي به صورتجلسات و تحويل و تحول آنها .

 

-         رسيدگي بحساب نمايندگيهاي خزانه در استانها و نظارت بر كار آنها .

 

-         ساير اموريكه از طرف مقامات مافوق ارجاع ميگردد .  

اداره حسابداری
 

الف ـ سپرده

1ـ نگاهداري و پرداخت حساب سپرده ادارات به تفكيك اشخاص سپرده‌گذار و انتقال وجوه از حساب سپرده به حسابهاي ذيحسابي مستقر در مركز.

2 ـ تكميل تنخواه‌گردان رد وجوه اضافه دريافتي خزانه معين استانو رسيدگي به سپرده‌هاي ارسالي خزانه معين استان.

3 ـ صدور تأئيديه و اعلام وصول موجودي حساب سپرده دستگاههاي اجرائي و خزانه معين استان.

 

ب ـ درآمد عمومي كشور

1ـ ثبت و نگاهداري حساب درآمد عمومي كشور به تفكيك كدهاي درآمد.

2ـ كدگذاري و تشخيص درآمدهاي واريزي به حساب درآمد عمومي كشور.

3 ـ تنظيم حساب دفترداري حساب درآمد عمومي كشور.

4 ـ تنظيم درآمدهاي ملي و استاني با توجه به قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و ارسال درآمدهاي استاني به  خزانه معين استان.

5 ـ تهيه گزارشات هيأت دولت، هفتگي، ماهانه و تنظيم دفاتر جهت ديوان محاسبات كشور.

 

ج ـ هزينه عمومي كشور

1ـ ثبت و نگاهداري حساب هزينه اعتبارات مركز.

2 ـ ثبت و نگاهداري حساب هزينه طرحهاي عمراني.

3 ـ ثبت و نگاهداري حساب هزينه استانها.

4 ـ ثبت و نگاهداري حساب تنخواه‌گردان پرداختي به استانها.

 

د ـ گواهي درآمد

1ـ تأييد و گواهي وصول درآمدهاي واريزي دستگاههاي اجرائي به حساب درآمد عمومي كشور.

2 ـ تأئيد و گواهي درآمد واريز دستگاههاي اجرائي به حسابهاي خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

3ـ تأئيد و گواهي درآمد ارسالي  خزانه معين استان به حساب درآمد عمومي كشور.

4 ـ تأئيد و گواهي درآمد ارسالي خزانه معين استان به حساب‌هاي خزانه.

 

هـ ـ وجوه مصرف نشده

1ـ تأئيد فرم گواهي وجوه مصرف نشده اعتبارات جاري، عمراني، اختصاصي دستگاههاي اجرائي به حساب درآمد عمومي كشور.

2ـ تأئيد گواهي وجوه ارسالي خزانه معين استان اعم از مانده مصرف نشده تنخواه‌گردان جاري، عمراني، به حسابهاي مربوطه.

 

و ـ استرداد

1ـ رسيدگي به درخواست استرداد مالياتهاي مستقيم ادارات كل سطح شهرستان تهران و واگذاري تنخواه‌گردان بمنظور استرداد و واريز آنها.

2 ـ رسيدگي به درخواست استرداد از حساب درآمد عمومي كشور و انتقال وجوه مورد استرداد به حساب ذيحسابيهاي مركز.

3 ـ رسيدگي به درخواست‌هاي استردادي خزانه معين استان از حساب درآمد عمومي كشور و انتقال وجوه استرداد يا انتقال وجه.

4-رسيدگي به درخواست استرداد از حساب‌هاي 108 ـ‌50 ـ 83 ـ 159 ـ‌323 ـ 465 ـ 673 ـ 897 ـ‌1360.

 

ز ـ استانها

1ـ رسيدگي به واريزي‌هاي استانها اعم از درآمدهاي ملي و استاني.

2ـ استخراج وصوليهاي مربوط به درآمدهاي استاني و اعلام آن به اداره پرداخت و حسابرسي استانها جهت واريز به حساب خزانه معين استان.

اداره امور بانکی
 

الف: افتتاح حساب‌هاي بانكي

1ـ افتتاح حساب پرداخت، انسداد، معرفي امضاهاي جديد حسابهاي مفتوحه در اجراي مفاد ماده 76 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 10/6/66 براي ذيحسابيهاي مستقر در مركز و خزانه معين استان بر حسب ضرورت، تغيير عنوان حسابها بر حسب ضرورت نگهداري مكاتبات در پرونده دستگاههاي اجرائي.

2 ـ افتتاح حسابهاي تمركز وجوه خزانه، تشكيل پرونده جهت هر يك از حسابها و نگهداري كليه مكاتبات مربوط در اجراي مفاد ماده 124 قانون محاسبات عمومي كشور.

3 ـ افتتاح حسابهاي رابطه درآمد براي هر يك از حسابهاي تمركز وجوه درآمد خزانه.

4 ـ مطالعه اساسنامه، آئين‌نامه مالي، ثبت شركتها و روزنامه‌ رسمي افتتاح حساب دستگاههاي دولتي (شركتها، مؤسسات و ...)

5 ـ ارسال بخشنامه‌هاي لازم به كليه استانها و راهنمائي هر يك ازخزانه معين استان و نگهداري سوابق مكاتبات در پرونده استانها.

6 ـ كنترل رديف‌هاي درآمدي در قسمت سوم قانون بودجه هر سال با سال قبل و افتتاح حسابهاي مربوط به كدهاي جديد و تشكيل پرونده و بررسي حسابهاي فاقد پيش‌بيني و تهيه ليست حسابهائي كه رديف درآمدهاي آنها در بودجه حذف گرديده و مكاتبه با ذيحسابيهاي مربوطه جهت اقدام در مورد انسداد حساب.

7 ـ تهيه ليست حسابهاي انتقالي با بررسي كدهاي درآمدهاي سال جاري و هماهنگي با سازمان برنامه و بودجه در مورد كدهاي جديد، فاقد پيش‌بيني و حذف شده.

8 ـ تشكيل پرونده حسابهائي كه مسدود مي‌گردد به رديف 100 تائي در 1 پوشه‌هاي مربوطه.

9 ـ دادن كليه اطلاعات در مورد حسابهاي مفتوحه به كامپيوتر (شماره حساب، عنوان حساب، نام بانك، نام شعبه، كد شعبه، اسامي برداشت‌كنندگان، سمت افراد، نحوه برداشت، نام ذيحساب و معاونين ذيحسابي، كد دستگاه اجرائي، كد زيرمجموعه دستگاه، شماره تبصره و ماده مربوط به قوانين بودجه و وصولي برخي از درآمدهاي دولت و قانون محاسبات عمومي كشور و قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ....، شماره حساب رابط، ليست حسابهاي شعب دولتي بانكها، ليست حسابهاي ساير شعب بانكها و ...).

ب ـ استرداد هزينه صدور و گذرنامه و عوارض مربوط و نيز استرداد وجوه اضافه دريافتي يا واريزي و اشتباه واريزي به حسابهاي خزانه در سطح كشور.

ج ـ انتقال درآمدهاي مالياتي به حساب 8001 درآمد عمومي كشور با درخواست ادارات كل مالياتي مستقر در تهران.

د ـ پرداخت درآمد شركتهاي دولتي موضوع مفاد ماده 39 قانون محاسبات عمومي كشور با رعايت مفاد ماده 22 قانون مذكور.

هـ ـ پرداخت درآمدهاي اختصاص منظور در قانون بودجه كل كشور با رعايت مفاد ماده 64 قانون محاسبات عمومي كشور.

و ـ پرداخت درآمدهاي متمركز بعضي از دستگاههاي دولتي كه تحت عناوين غير از درآمدهاي شركتهاي دولتي و اختصاصي تلقي مي‌گردد نظير وجوه سازمان حج و زيارت، اوقاف و امور خيريه تحت عناوين حق‌النظاره، حق التصدي، حق التوليت.

ز ـ پرداخت حق‌الكشف كاشفين و سازمان كاشف موضوع تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام.

ط ـ رسيدگي و انتقال مانده اعتبارات اسنادي استفاده نشده كليه وزارتخانه‌ها و سازمانها و شركتهاي دولتي به حسابهاي مربوطه.

ي ـ ساير اموري كه از طرف مقامات مافوق ارجاع مي‌گردد.
اداره پرداخت و حسابرسی استانها
 
الف ـ پرداخت اعتبارات جاري به استانهاي كشور:
1ـ اختصاص تنخواه گردان لازم به خزانه معين استان در استانهاي كشور بابت اعتبارات جاري دستگاههاي اجرايي مشمول قانون نظام بودجه استاني و دانشگاههاي علوم پزشكي و غيرپزشكي مستقر در استانهاي كشور.
2ـ ثبت اعتبارات مصوب از محل منابع ملي و درآمدهاي استاني و تخصيص‌هاي مربوط در دفاتر به تفكيك از خزانه معين استان و دانشگاههاي مربوط به ثبت كليه موارد فوق در رايانه.
3ـ حواله وجه به خزانه معين استان  از محل تخصيص‌هاي رسيده بمنظور پرداخت به ذيحسابيهاي مربوط به استان.
4ـ ثبت و كنترل آمار درآمدهاي رسيده به حساب 8001 خزانه كه توسط اداره حسابداري ارائه مي‌گردد در دفاتر مربوط به منظور تخصيص و پرداخت آن به خزانه معين استان مربوط با رعايت سقف مصوب تعيين شده در قانون بودجه سالانه.
5 ـ ثبت اعتبارات مصوب و تخصيص مربوط به رديفهاي عمومي دولت جهت دستگاههاي اجرائي محلي در دانشگاههاي مستقر در استان در دفاتر مربوط و ثبت كليه موارد فوق در رايانه.
6ـ دريافت درخواست وجه لازم از خزانه معين استان بابت رديفهاي مذكور و بررسي و تأمين اعتبار و پرداخت به خزانه معينمربوط.
7ـ تهيه آمار مربوط به دريافت و پرداخت اعتبارات جاري در پايان هر ماه.
 
ب ـ ابلاغ اعتبارات جاري:
1ـ اختصاص تنخواه‌گردان ساير پرداختها به خزانه معين استان  در استانهاي كشور.
2ـ كنترل و بررسي و ثبت درخواست ابلاغ اعتبارات رسيده از ادارات اعتبارات جاري از محل تخصيص مربوط تأمين اعتبار گرديده در دفاتر مربوطه و رايانه.
3ـ دريافت درخواست وجه از خزانه معين استان بابت اعتبارات ابلاغ شده موضوع رديف 3 كه قبلاً از محل تنخواه‌گردان به ذيحسابي محل پرداخت شده است و فهرست پرداخت و در نهايت پرداخت به خزانه معين استان در استان.
4ـ تهيه آمار ساليانه اعتبارات ابلاغ شده و ميزان پرداختي به استانها و در نهايت واريز تنخواه‌گردان موضوع رديف 1 در پايان سال مالي.
 
ج ـ ‌رسيدگي به حسابهاي خزانه معين استانها:
1ـ در اجراي ماده 74 قانون محاسبات عمومي حسابهاي دريافت و پرداخت خزانه معين استان در استانها توسط حسابرسان مستقر در اداره پرداخت شهرستانها، اعلام وصول و رسيدگي و مغايرت‌هاي موجود پي‌گيري و برطرف و سپس گواهي لازم صادر و ارسال مي‌گردد.
2 ـ رسيدگي‌هاي لازم نسبت به صورتمجلس تحويل و تحول معاونين هزينه و رؤساي قسمت خزانه در استانها و تأييد موارد مندرج در صورتجلسه تحويل و تحول خزانه معين استان  
د ـ انجام ساير موارد و دستورات صادره توسط مقامات مافوق.
 
هـ ـ توجه و كنترل حضور و غياب كارشناسان اداره پرداخت شهرستانها و صدور اجازه مرخصي‌ها‌ي روزانه و ساعتي و گواهي اضافه‌كاريهاي مربوط و اظهارنظر پيرامون انتصابات و انتقالات همكاران.
اداره پرداخت مرکز
 

1ـ ثبت اعتبارات جاري درخواستهاي واصله از دستگاههاي اجرائي به تفكيك رديف بودجه و نام دستگاه و مبلغ مورد درخواست.

2ـ تهيه فهرست انتقال وجه به حسابهاي ذيحسابيها از محل اعتبارات جاري جهت صدور چك.

3 ـ ثبت مشخصات انتقال وجه (شامل شماره چك و تاريخ) بر روي درخواستهاي واصله از ذيحسابيها (اعلاميه انتقال وجه).

4ـ صدور چك براي پرداخت هزينه‌هاي جاري و عمراني و حسابهاي اختصاصي بازنشستگي و سپرده و شركتهاي دولتي به حساب ذيحسابيهاي مركز و شهرستانها و خزانه معين استان و كنترل چكهاي صادره و ارسال به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

5 ـ تهيه صورت پرداخت اعتبارات كل كشور شامل اعتبارات جاري و عمراني به استاني.

6 ـ تهيه آمار پرداختهاي كل خزانه روزانه، ماهانه.

7ـ رسيدگي و كنترل و تطبيق صورتهاي ريز وجوه دريافتي ذيحسابيها با دفاتر پرداخت خزانه و گواهي و اعاده آنها به ذيحسابيها جهت ارائه به ديوان محاسبات كشور و اداره كل تمركز و تلفيق حسابها و روشهاي حسابداري.

8 ـ دريافت دسته چك جهت حسابهاي مفتوحه از طريق خزانه و ابطال دسته چكهاي حساب‌هاي مسدود گرديده و ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در اين خصوص با بانكهاي مربوطه.

اداره اعتبارات مرکز
 

1ـ نگاهداري اعتبارات جاري و اعتبارات رديفهاي عمومي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي.

2 ـ رسيدگي به موافقت‌نامه و تخصيص اعتبار دستگاهها و رديفها در مقاطع مختلف سال.

3 ـ رسيدگي به درخواست وجه‌هاي ذيحسابيها و تطبيق آنها با تخصيص و موافقت‌نامه‌ها.

4 ـ رسيدگي به درخواست وجه‌هاي دستگاههاي كمك بگير.

5 ـ رسيدگي به ثبت فرمهاي برگشتي مانده اعتبارات مصرف نشده سالهاي قبل.

6ـ رسيدگي به درخواست وجه‌هاي دستگاههاي اجرائي موضوع مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومي «رديف 702101».

7 ـ رسيدگي به درخواستهاي ابلاغ اعتبار مربوط به تعهدات سالهاي گذشته تابع نظام بودجه استاني كه از طريق خزانه معين استان ارسال مي‌شود موضوع مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومي كشور.

8 ـ تهيه آمار اعتبارات تأمين شده دستگاهها به تفكيك رديف بودجه دستگاه و رديفهاي عمومي در جهت همكاري با سازمان برنامه و بودجه.

9 ـ تهيه آمار جهت ارسال به اداره كل تمركز و تلفيق حسابها و روشهاي حسابداري و همكاري با اداره كل مزبور در تهيه تفريغ بودجه.

10 ـ همكاري با سازمان برنامه و بودجه به منظور تهيه و تنظيم لايحه بودجه كل كشور در رابطه با پرداخت اعتبارات جاري و رديفهاي عمومي و كمك بگير به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي.

اداره طرحهای عمرانی و وامها

1ـ امور مربوط به وامهاي دريافتي وزارت امور اقتصادي و دارايي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. جمع‌آوري قرارداد وامها و تشكيل پرونده و بررسي طرح قراردادهاي اخذ وام و تطبيق مفاد آن با قوانين مربوط و اقدام براي پيش‌بيني اعتبار اقساط وامها در بودجه كل كشور و پرداخت اقساط وامهاي مذكور در سر رسيد.

2ـ رسيدگي به صورت وضعيت وامهاي پرداختي توسط بانكها از منابع داخلي و تهيه صورت (بولتن) در پايان اسفند ماه هر سال.

3ـ بررسي موافقت‌نامه‌هاي مربوط به طرحهاي عمراني انتفاعي (موضوع مواد 32 و 33 قانون برنامه و بودجه) امضاء شده بين سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرائي و تهيه و تنظيم كارت.

4ـ پيگيري امور مربوط به ضوابط وامهاي پرداختي از محل اعتبار طرحهاي عمراني انتفاعي.

5 ـ تهيه قرارداد وامهاي مربوط به طرحهاي انتفاعي

6ـ اقدام نسبت به وصول بموقع اصل و بهره ‌وامهاي مربوط به طرحهاي انتفاعي با توجه به ضوابط وامهاي مذكور.

7ـ اقدام نسبت به وصول وامهاي پرداختي در برنامه‌هاي گذشته كه فهرست آنها را سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نموده است.

8 ـ تعقيب در امر وصول مطالبات ذيحسابيها از اشخاص حقوقي و حقيقي در ارتباط با طرحهاي برنامه‌هاي گذشته.

9ـ بررسي اعتبار طرحهاي تصويب شده و تأمين اعتبار درخواست وجه‌هاي واصله از ذيحسابيها و خزانه معين استان با توجه به اعتبارات تخصيص يافته.

10ـ تهيه فهرست درخواست وجه‌هاي تأمين اعتبار شده از محل اعتبارات طرحهاي عمراني و ارسال آنها به اداره پرداخت مركز جهت صدور چك و اقدامات بعدي.

11 ـ ثبت درخواست وجه‌هاي تأمين اعتبار و پرداخت شده در دفاتر روزنامه به ترتيب امور و فصل و چك و تاريخ در دفتر معين به تفكيك طرحهاي ملي و پرداختي به خزانه معين استانها.

12 ـ تهيه صورت پرداختهاي خزانه (بولتن) به تفكيك طرحهاي عمراني (امو، فصل، برنامه) در پايان هر سال.

13ـ ثبت و نگهداري اعلاميه‌هاي بانكي تمركز وجوه مانده مصرف نشده اعتبارات طرحهاي عمراني بترتيب تاريخ در دفاتر مربوطه و نگهداري دفاتر مذكور و تهيه صورت مغايرات و تراز حسابهاي مذكور.

14 ـ گواهي وجوه دريافتي ذيحسابيها و وجوه مانده مصرف نشده اعتبارات طرحهاي عمراني و برگشت شده بحسابهاي مربوطه.

15 ـ ابلاغ اعتبارات و پرداخت تنخواه‌گردان به ذيحسابيهاي دستگاههاي اجرائي و خزانه معين استانها .

اداره پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت
اين اداره عملا كار خود را از فروردين ماه سال 1386 با عنايت به بند (و) تبصره 19 قانون بودجه سال مذكور شروع كرد و وظيفه آن:

 1- پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي و پيماني دولت دستگاههاي مشمول در مركز

2- پرداخت تنخواه گردان به خزانه معين استان كه براي پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي و پيمانيدستگاههاي اجرائي استان

3- پرداخت تنخواه گردان به خزانه معين استان كه براي پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان رسمي و پيماني دستگاههاي-ملي مستقر در استانها شامل دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي.

4- پرداخت تنخواه گردان به خزانه معيت استان كه براي پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي و پيماني -دستگاههاي متمركز مثل-آموزش و پرورش و........

5- جمع آوري اطلاعات مربوط به پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان رسمي و پيماني دستگاههاي مشمول در سراسر كشورو تهيه گزارشات لازم

6- پرداخت كسور قانوني شامل ، بيمه خدمات درماني ،بيمه تأمين اجتماعي و بازنشستگي به ترتيب به سازمان امور مالياتي ،سازمان بيمه خدمات درماني ،سازمان تأمين اجتماعي و سازمان بازنشستگي كشور

7- تهيه آمارها مربوط به عملكرد پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي و پيماني دولت.

^