بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 98558
تعداد بازديد کنندگان سايت: 242518083 تعداد بازديد زيرپورتال: 3438898 اين زيرپورتال امروز: 1053 سایت در امروز: 30350 اين صفحه امروز: 13
پرداخت کسورقانونی حقوق
پرداخت کسورات قانونی حقوق مهرماه 1398  آموزش و پرورش به شرح فایل پیوست
پرداخت کسورات قانونی حقوق مهر 1398 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به شرح فایل پیوست
پرداخت کسور قانونی  حقوق شهریور ماه 1398 آموزش و پرورش
پرداخت کسور قانونی حقوق شهریورماه 1398 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(ملیمستقر در استان ها
پرداخت کسور قانونی  حقوق مرداد ماه 1398 آموزش و پرورش
پرداخت کسور قانونی حقوق مردادماه 1398 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(ملیمستقر در استان ها
پرداخت کسورات قانونی تیر ماه 1398  آموزش و پرورش به شرح فایل پیوست
پرداخت کسور قانونی حقوق تیرماه 1398 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(ملیمستقر در استان ها
پرداخت کسور قانونی  حقوق خرداد ماه 1398 آموزش و پرورش
پرداخت کسور قانونی حقوق خرداد ماه 1398 دستگاه های اجرایی مرکز و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(ملیمستقر در استان ها
^